Artec Elekter pakub:

 • Elektripaigaldise viimine seadusega vastavusse
 • Elektripaigaldise korralised kontrolltoimingud
 • Elektripaigaldise kontrollil ilmnenud rikete kõrvaldamine
 • Elektripaigaldise kohta vastava dokumentatsiooni koostamine:
 • Teostusjoonised, skeemid
 • Käidukava, hoolduskava
 • Päevikud, juhendid
 • Objektil vajalikud hooldus- ja remonttööde tegemine
 • Kliendi esindamine elektriala küsimustes
 • Kliendi personali elektriohutusalase instrueerimise korraldamine

Mis on käit?

Käit – on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel. Hoolduskava peab sisaldama organiseerimise korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust, hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodsusi. Ehitistel peakaitsmega üle100A on käidukorraldaja määramine kohustuslik.

Miks seda vaja on?

Elektri käit on reglementeeritud – Seadme ohutuse seaduse (lühend – SeOS) – (Vastu võetud 01.07.2015. a seadusega (RT I, 23.03.2015, 4), jõustunud 01.07.2015. a.), määrusega – Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded – (Vastu võetud 01.07.2015. a seadusega (RT I, 28.06.2015, 8). Elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel lähtutakse Eestis antud seadustest. Eestis on elektrist põhjustatud õnnetuste arv märksa suurem kui mujal maailmas. See on tingitud just eeskätt puudulikest teadmistest elektrist ja meile sotsialismi ajast pärandatud elektrisüsteemide nõuetele mittevastavast seisukorrast.Seetõttu pole uute ehitiste puhul elektriohutusega tõsiseid probleeme. Hoopis teistsugune on olukord vanemate hoonetega. Seadus sätestab, et iga elektripaigaldis peab vastama vähemalt selle ehitamise ajal kehtinud nõuetele, samas olema kasutamisel ohutu. Kasutades kaasaegseid elektritarviteid on aga peaaegu võimatu viimatinimetatud nõuet täita.

Kellele see on kohustuslik?

Käidukorraldaja peab olema määratud 1. liigi elektripaigaldisele – Nt: haiglate operatsiooniruumid, plahvatusohutsoonid. 2 liigi paigaldites peab – Nt.kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldise s, kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000 voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivoolust olenemata olema käidukorraldaja.

Kes võib olla käidukorraldaja?

Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ja kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Sellest järeldub, et käidukorraldaja võib olla nii juriidiline- kui füüsiline isik.

Kellele on suunatud meie teenused?

Teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole vajalik ja otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on see odavam ja kindlam teenusena sisse osta, andes sellega vastutuse oma elektriapigaldise eest käidukorraldajale. Käidukorraldaja hoiab oma spetsialisti pilguga süsteemil pilku peal ja teadvustab klienti nõuetele mittevastavustest ning kokkuleppel kliendiga on võimalik siis juba nõuetele mittevastavus likvideerida. Meie teenus ja abi on peamiselt suunatud:

 • Korteriühistutele
 • Büroohoonetele
 • Väikse ja keskmise suurusega tööstus- ja tootmisettevõtetele
 • Kontserdisaalid jne

Kuidas oleme Teile kasulikud?

Võtame kohustuse hea seista ja vastutada Teie elektripaigaldise ohutus talitluses hoidmise eest. Elektripaigaldise regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele, käidukorralduskava koostamine Teie objektile ja selle järgimine, elektripaigaldise hooldus ja remonttööde organiseerimine ning teostamine, operatiivne elektririketele reageerimine, kliendi esindamine vastavates asutustes (Eesti Energia, Tehnilise Järelvalve Insp., EKK, jne.), ohutustehnilise dokumentatsiooni sisseviimine, objekti elektripaigaldise kaardistamine ja teostusjooniste koostamine, korralise kontrolli läbiviimine, elektrialane konsultatsioon, statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete varustamine skeemide ja juhenditega.

Peakaitsmega üle 100A peab enne tööde üleandmist määrama ka paigaldise käidukorraldaja

Enne käidu- või hoolduslepingu sõlmimist

Enne elektripaigaldise käidu- või hoolduslepingu sõlmimist on võimalik tellida konsultatsioon. Konsultatsiooni käigus vaadatakse kohapeal üle elektripaigaldise tehniline seisukord ning antakse soovitusi rekonstrueerimiseks. Konkreetsema huvi korral koostame hinnapakkumise. Hea, kui on säilinud varasem elektrialane dokumentatsioon (projektid, elektrikontrollmõõtmiste protokollid). Elektripaigaldise käidulepingu puhul toimub teenindamine käidukava alusel ja valdaja delegeerib vastutuse käidujuhile. Elektripaigaldise teeninduslepingu puhul toimub teenindamine väljakutsete alusel ja vastutus elektripaigaldise seisukorra eest jääb valdajale.

Oluline info:

Väljavõtteid seadme ohutuse seadusest:

§ 16. Seadme kasutusele võtmise ja kasutamise ning seadmetöö nõuete rikkumine

Seadme kasutusele võtmise või kasutamise või seadmetööle esitatud nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht või tekitati kahju inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, − karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 17. Auditile esitatud nõuete rikkumine

Auditile esitatud nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht või tekitati kahju inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, −
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.